สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมกับคณะทำงานฯประชุมวางแผนเดินทางส่งนักเรียนโครงการทวิภาคี

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายอภิชัย ธิณทัพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมวางแผนการเดินทางส่งนักเรียนโครงการทวิภาคี ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิ BCL, มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจน อำเภอแกลง และสำนักงานเขตพื้นที่กาศึกษา ประถมศึกษาระยอง เขต ๒ โดยเครือข่ายการศึกษาภาคบังคับ ได้ดำเนินการรับสมัคร สัมภาษณ์ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าเรียนและมีงานทำ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินการนำนักเรียนเข้าเรียนในสถานประกอบการและสถาบันอาชีวศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งวางแผนในการเดินทางส่งนักเรียนไปยังสถานที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมบ้านตากาแฟโพธิ์ทอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง