สพม.36 ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องนิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย นางบุษกร เชื้อสีดา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และบุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ จำนวน 12 คน โดยการประชุมครั้งนี้ นายศวรรธน์ วิญญารัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ได้เสนอแนวคิดในเรื่องการติดต่อสื่อสาร โดยได้นำเอา Appication ZOOM Cloud Meetings ซึ่งเป็น Appication ที่สามารถใช้ในการประชุมทางไกล conference มาใช้ จากการทดลองปรากฎว่า Appication ZOOM Cloud Meetings สามารถใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ซึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  จะนำมาปรับใช้ในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ทั้งนี้เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อสื่อสารงาน และเป็นไปตามดำเนินการตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคไวรัส COVID-19/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว