การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบโปรแกรม SGS

นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบโปรแกรม SGS ปีการศึกษา 2562  โดยมีครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และโรงเรียนในความรับผิดชอบด้านการจัดการข้อมูลงานวัดผล  เข้าร่วมประชุม  ทั้งนี้ ก่อนการประชุมฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจล ตรวจวัดอุณหภูมิ และให้ผู้เข้าประชุมสวมหน้ากากอนามัย  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563  ณ ปากเมงรีสอร์ท อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบโปรแกรม SGS ปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในความสำคัญของกระบวนการวัดและประเมินผล และจัดส่งข้อมูลผลการเรียน (GPAX) ตามปฏิทินกำหนดในการรับ – ส่ง ผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้ประกอบในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาของนักเรียนรายบุคคลในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อใช้ในการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสายอาชีพ และอื่น ๆ ตามความประสงค์ของผู้เรียน ทำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการป้องกันความผิดพลาดอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการและสาธารณะได้  โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผลของโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 1 คน  และโรงเรียนในความรับผิดชอบด้านการจัดการข้อมูลงานวัดผล จำนวน 2 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน ได้แก่ โรงเรียนบาตูปูเต๊ะ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37  โดยมี นายอำพร ผดุงรส ข้าราชการบำนาญทะเบียนวัดผลโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  กล่าวว่า  การจัดทำข้อมูลสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของผู้เรียนรายบุคคลที่แสดงถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ สร้างความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพที่แสดงพัฒนาการความก้าวหน้าและความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน การใช้สื่อเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา ความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ และเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล รวมทั้งการบันทึกผลการเรียนของผู้เรียนและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานในสัดส่วนที่กำหนดไว้ในระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) เป็นไปอย่างถูกต้องและเที่ยงธรรม และการนำผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนนำไปปรับกระบวนการวิธีการเรียนการสอน โดยการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเป็นกระบวนการหนึ่งที่ครูสามารถนำไปใช้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาการผู้เรียน เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์การเรียนของผู้เรียนดีขึ้น