สพป.อุดรธานี เขต 1 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 2/2563

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานในการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 2/2563 พร้อมด้วย นายศุภชัย ศรีหาใต้ และ ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และประธานกลุ่มโรงเรียน เพื่อมอบนโยบายและข้อสั่งการจาก สพฐ. เกี่ยวกับการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การปิดโรงเรียนในสังกัด 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563 จัดตั้งเวรยามดูแลทรัพย์สินของทางราชการ เลื่อนการรับนักเรียนออกไปจนกว่า สพฐ.จะแจ้งให้ทราบภายหลัง รวมถึง การประเมินความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและอัคคีภัยในช่วงปิดภาคเรียน และข้อราชการจาก ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม อีกทั้ง ได้มีการขยายผลการใช้แอปพลิเคชั่น “Zoom Cloud Meetings” ให้กับประธานกลุ่มโรงเรียน เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร สำหรับเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมือง จ.อุดรธานี