ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ออกประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ออกประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และการปฏิบัติงานในหน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ จำนวน ๑๐ ข้อ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้ทราบและถือปฏิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรีมาตรการเร่งด่วน ในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙