สพป.ชลบุรี เขต 1 ร่วมป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1 ร่วมป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มมาตรการและเข้มงวดในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและรักษาโรค สนับสนุนและสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ป้องกันตนเองจากการเจ็บป่วย ลดการแพร่กระจายเชื้อ งดการเดินทางหรือทำกิจกรรมในสถานที่ ๆ มีการชุมนุมหรือมีการรวมตัวกันของกลุ่มคนจำนวนมาก หากมีความจำเป็นควรสวมหน้ากากอนามัย พกเจลล้างมือ ล้างมือบ่อย ๆ อยู่ห่างกันประมาณ 1-2 เมตร และขอความร่วมมือไปยัง โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1 ตระหนักถึงความปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มขึ้น..ทั้งนี้ สพป.ชลบุรี เขต 1 จึงได้มีการติดตั้งจุดตรวจคัดกรองไข้หวัด โดยมีอุปกรณ์ตรวจวัดไข้ สำหรับบุคลากรของ สำนักงานฯ และผู้มารับบริการ บริเวณหน้าอาคาร 1 เพื่อตรวจคัดกรองเบื้องต้น พร้อม เจลล้างมื้อที่แจกจ่ายให้ทุกกลุ่มงาน เป็นการป้องกันการแพร่เชื้อในสำนักงานฯ