สพป.ลพบุรี เขต 1 > ร่วมประชุมคณะกรรมการ Cluster1 เพื่อพิจารณาลงนามTORการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณ internet ประจำปีงบประมาณ 2563 (ระยะเวลา 5 เดือน : พฤษภาคม-กันยายน 2563)

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายทรงพล ศรีวิทยานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ Cluster1 เพื่อพิจารณาลงนาม TOR การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณ internet ประจำปีงบประมาณ 2563 (ระยะเวลา 5 เดือน : พฤษภาคม-กันยายน 2563) ณ ห้องมงคลวราจารย์ สพป.พระนครศรีอยุธยาเขต 1 ..น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/รายงาน/ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)