สพป.ลพบุรี เขต 1 > ประเมินเข้าประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน จำนวน 15 แห่ง

วันที่ 17-26 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 และคณะกรรมการประเมินฯ เข้าประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน จำนวน 15 คน (ตามตารางกำหนด) เพื่อให้ได้ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีศักยภาพ มีภาวะผู้นำ มีความสามารถ รอบด้านทั้ง “เก่งคน เก่งงาน และเก่งวิชาการ” เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษามีความภาคภูมิและองอาจในฐานะที่เป็นกลไก สำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในระดับสถานศึกษา จำนวน 10 ตัวชี้วัดที่ ดังนี้ 1. ความสามารถในการอ่านเขียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 2. ผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 3. ผลการเรียนรู้เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 4. การบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายหรือภาคประชาสังคมมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา 5. การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ 6. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 7. การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 8. อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนหรือการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียน 9. อัตราการศึกษาต่อของนักเรียน 10. ผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ/สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวทางวัดและประเมินจากกระบวนการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูของโรงเรียนที่รับการประเมิน ทั้งนี้ โรงเรียนได้ดำเนินการและถือปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ..น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/รายงาน/ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)