การประชุมทีมบริหารและประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมทีมบริหารและประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563 เพื่อแจ้งแนวนโยบายนำสู่การปฏิบัติ ในการบริหารงานของโรงเรียนในด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานทั่วไป ที่ต้องดำเนินการในช่วงนี้และการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆในช่วงปิดภาคเรียน โดยนายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เน้นย้ำให้มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยของทรัพย์สินของทางราชการและนักเรียนในทุกด้าน เช่น โรคโควิด -19, ภัยพิบัติธรรมชาติ , พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กนักเรียน ฯลฯ