สพฐ.จัดประชุม ผอ. สพท. ทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล (Vedio Conference) ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2

สพฐ.จัดประชุม ผอ. สพท. ทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล (Vedio Conference) ในวันที่ 24 มี.ค. 63 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 โดยมีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจ ดังนี้
1.1 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วย
– มติ ครม.
– ประกาศ ศธ.
– ประกาศ สพฐ.
– การใช้เทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงานที่บ้าน
– การขอใช้โรงเรียนเป็นสถานที่กักตัวคนกลุ่มเสี่ยง
– การดูแลครูและนักเรียนที่ติดไวรัสโคโรนา และผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
1.2 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
1.3 การสอบ รอง ผอ. สถานศึกษา
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เลขาธิการฯ รองเลขาธิการฯ ผช.เลขาธิการฯ และผู้เกี่ยวข้อง
สามารถรับชมได้ ทางเว็บไซต์ obectv.tv —OBECChannel youtube.com/obectvonline-facebook.com/obectvonline