สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม Video  Conference ชั้น 3 อาคาร 1 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 นายทินกร หมวกแก้ว รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต1 ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ บุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล Video  Conference โดย ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. โดยมีหัวข้อการประชุม ดังนี้  1.มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วยมติครม. ประกาศ ศธ. ประกาศ สพฐ. การใช้เทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงานที่บ้าน ฯ 2.การรับนักเรียนปีการศึกษา 2563  3.การสอบ   รองผอ.สถานศึกษา

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference
วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม Video Conference ชั้น 3 อาคาร 1 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 นายทินกร หมวกแก้ว รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต1 ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ บุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference โดย ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. โดยมีหัวข้อการประชุม ดังนี้ 1.มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วยมติครม. ประกาศ ศธ. ประกาศ สพฐ. การใช้เทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงานที่บ้าน ฯ 2.การรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 3.การสอบ รองผอ.สถานศึกษา