เลขาธิการ กพฐ.ประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ผ่าน Microsoft teams

เมื่อวันที่24มี.ค.เวลา 13.00 น.เลขาธิการ กพฐ.ประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ผ่าน Microsoft teams โดยเลขาธิการฯ รองเลขาธิการฯ และ ผช.เลขาธิการฯ ไปประชุมที่ห้องสีเขียวส่วนผู้บริหารท่านอื่น ๆ ให้ประชุมที่ห้องปฏิบัติงานของตนเองสำหรับวาระการประชุมใช้เรื่องเดียวกันกับการประชุม ผอ. สพท. ทั่วประเทศ และให้สำนักนำเสนอเรื่องต่าง ๆ ต่อที่ประชุม ดังนี้ให้สำนักที่มีงานบริการบุคคลภายนอกนำเสนอแผนการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน ให้ทุกสำนักนำเสนอแผนการสลับคนทำงาน