สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมประชุม Video Conference ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID – 19

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563  เวลา 09.00 น. .นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน /ศึกษานิเทศก์   และบุคลากรทางการศึกษา  เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ  เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาและนำโยบายสู่การปฏิบัติ  โดยมีหัวข้อการประชุม ดังนี้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การบริหารงานบุคคลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) มาตรการดูแลทรัพย์สินทางการการช่วงปิดเทอม การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563