สพม.32 ร่วมประชุม ผอ. สพท. ทั่วประเทศผ่านระบบ Vedio Conference

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องสามัญสำนึก สพม.32 นายรณชัย  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พร้อมนายศุภชัย  ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ 225 เขต ผ่านระบบทางไกล (Vedio Conference)  ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 โดยมีนายอำนาจ วิชยนุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม

 

หัวข้อการประชุม เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย  มติ ครม. ประกาศ ศธ. และประกาศ สพฐ.  การใช้เทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงานที่บ้าน การขอใช้โรงเรียนเป็นสถานที่กักตัวคนกลุ่มเสี่ยง  การดูแลครูและนักเรียนที่ติดไวรัสโคโรนาและผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง  การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 การสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา