โครงการประกวดสื่อป้องกันทุจริต ประจำปี 2563

ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 และร่วมเสนอผลงานสื่อป้องกันการทุจริตเข้าประกวด หากสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563