สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมรับฟัง”พุธเช้าข่าวสพฐ.”

วันที่  25  มีนาคม  2563  ณ  ห้องประชุม VDO  Conference  ชั้น  3  อาคาร  1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต  1  โดย  ดร.สุพล  จันต๊ะคาด  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1  นายทินกร  หมวกแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1  ดร.อรชร  ปราจันทร์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.ทวีศักดิ์  พรหมพินิจ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต  1  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม   ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  ศึกษานิเทศก์  ร่วมประชุม “พุธเช้าข่าวสพฐ.” ผ่านระบบ VDO  Conference  รับทราบดำเนินการตามนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) และเพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมรับฟัง"พุธเช้าข่าวสพฐ."
วันที่ 25 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม VDO Conference ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โดย ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม “พุธเช้าข่าวสพฐ.” ผ่านระบบ VDO Conference รับทราบดำเนินการตามนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) และเพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ