สพม.35 Big Cleaning Day

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นางนภาพร  แสงนิล นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะบุคลากร ร่วมกันทำความสะอาด  บริเวณสถานที่ทำงาน และบริเวณโดยรอบ สำนักงาน ในวันที่ 25 มีนาคม 2563

เพื่อรักษาความสะอาด และให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019  และสร้างความน่าเชื่อถือ แก่ผู้มาติดต่อรับบริการ

นลินา  เลาสูง

นักวิชาการจัดการทั่วไปชำนาญการ/รายงาน

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ

กลุ่มอำนวยการ/เจ้าของโครงการ