ชาวตานี 3 ร่วมมือป้องกัน COVID-19 คือ ภารกิจของพวกเราทุกคน

23 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ระดมความคิดเห็นด้วยกระบวนการ PLC หามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ทุกคนได้พึงตระหนักและปฏิบัติตามเพื่อลดการสูญเสียและหยุดการแพร่กระจายของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ลุกลามไปในเกือบทุกพื้นที่ มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต เบื้องต้นได้มีมาตรการให้งดกิจกรรมหรือจัดประชุมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค จัดการประชุมด้วยวิธีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ให้เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆ กำหนดทางเข้า-ออกเพียงทางเดียว ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนทุกครั้งเมื่อใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ นอกจากนี้ยังได้กำหนดปฏิทินให้บุคลากรในเขตพื้นที่ฯ ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) โดยผ่านทางระบบออนไลน์ที่บ้านด้วย ซึ่งได้กำหนดข้อตกลงไว้ ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่บ้าน ต้องเปิดเครื่องมือสื่อสารให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา การปฏิบัติงานที่บ้านให้ปฏิบัติงานเสมือนปฏิบัติงานที่สำนักงาน ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ หากมีเหตุจำเป็น เร่งด่วนต้องมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและแจ้งผู้อำนวยการกลุ่มทราบด้วย และให้รายงานผลการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ต่อผู้อำนวยการกลุ่มเป็นประจำทุกวัน นอกจากนี้ ได้ตั้งจุดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณทางเข้าอาคารสำนักงานโดยให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ช่วงเวลาละ 2 คน ให้ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและซักประวัติผู้มาติดต่อราชการทุกคน หากพบว่าผู้มาติดต่อราชการมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้ขอความร่วมมือไม่อนุญาตให้เข้าสู่อาคารและแจ้งบุคคลดังกล่าวเฝ้าระวังตนเองเป็นเวลา 14 วัน พร้อมปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ให้ผู้มาติดต่อราชการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าสู่อาคาร และหากมีผู้มาติดต่อเพื่อจัดส่งหนังสือราชการหนังสือราชการหรือพัสดุอื่นๆ ให้รับไว้ที่จุดคัดกรอง

มนทิชา  แวซอเหาะ    ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์  บลูกาวาลี     รายงาน
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th