สพป.เลย เขต ๒ ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๓)

วันจันทร์ที่ ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. นางสรัญญา  บุดดา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  พร้อมด้วย  นายยุทธชัย  สุโกสิ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง  ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนป่าซาง อำเภอผาขาว  นายมหิทธา  พรหมลิ  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนายพานิชย์  ทันตาหะ ศึกษานิเทศก์ ได้ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๓) จำนวน ๓ โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย นายประนอม  ศรีโยธา  ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๓ นายไพบูลย์  ดีสร้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา  นางสุภาพร  มั่นคง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อเหนือ  เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ ๑  ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ซึ่งทุกโรงเรียนที่ออกประเมิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในฐานะประธานคณะกรรมการประเมินได้ฝากถึงข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาว่า  การประเมินผู้บริหารสถานศึกษา หากไม่ได้รับความร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจจากครูและบุคลากรในโรงเรียนผลสำเร็จก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้  ดังนั้นงานที่คุณครูทุกคนรับผิดชอบจึงมีความสำคัญและทุกคนก็มีความสำคัญ  ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจทั้งแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาในการประเมินครั้งนี้