สพป.เชียงราย เขต 1 ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 25 มีนาคม 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ในกิจกรรมหลักสูตร โครงการเครือข่ายอาชีพนักเรียน การแนะแนวอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ให้กับ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสเดินมาตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ การผลิตและพัฒนาคนให้ตรงกับความต้องการอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) พร้อมชมเชยการทำงานของ สพป.เชียงราย เขต 1 และให้ข้อแนะนำในการเตรียมแผนและมาตรการความพร้อมล่วงหน้าของสถานศึกษาทุกแห่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนจัดการเรียนการสอน ณ ห้องพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย