สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ออกมาตรการเข้ม ฝ่าวิกฤต COVID-19

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรในสังกัดที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ จึงกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้น จึงขอให้ข้าราชการและบุคลากร ในสังกัด ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ได้ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID 19 กำหนดจุดคัดกรอง โดยเปิดให้เข้าปฏิบัติงานและติดต่อราชการในอาคารใหม่ (ตึกสีส้ม) ประตูด้านทิศใต้ เพียงช่องทางเดียว และที่อาคารหลังเก่า (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา,กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา) เปิดให้เข้าปฏิบัติงานและติดต่องานราชการที่ประตูด้านกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพียงช่องทางเดียว และให้บุคลากรทุกคน ติดป้ายแสดงตนตลอดเวลาปฏิบัติงาน สำหรับผู้เข้ามาติดต่อราชการต้องแลกบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้ ลงชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ สังกัด หมายเลขโทรศัพท์ ลงในทะเบียนคุมทุกครั้ง  เพื่อแสดงตนว่าได้ผ่านการตรวจคัดกรองแล้ว