สพป.สระบุรี เขต ๒ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะเวลา ๑ ปี พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓  ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะเวลา ๑ ปี โดยมี นางสาวพรรณวดี  ปามุทา  ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) และ นายประเวศ  แจ้งประดิษฐ์  ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม) เป็นคณะกรรมการประเมิน โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครบ ระยะเวลา ๑ ปี เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลกลุ่มนี้ จำนวน ๑๐ ราย โดยให้จัดแสดงผลงานและนำเสนอผลงานในรูปแบบของวิดิทัศน์  ทั้งนี้ ได้จัดจุดคัดกรองและแอลกอฮอล์เจลล้างมือก่อนเข้าอาคารวิทยบริการซึ่งเข้าได้เฉพาะผู้รับการประเมิน,กรรมการ และเจ้าหน้าที่เท่านั้นและทุกท่านจะต้องสวมหน้ากากอนามัย  ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา ๒๐๑๙ (COVID – 19 )  ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี