เด็กเก่ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สร้างชื่อ O-NET เต็ม 100

จากการประกาศผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562  โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ปรากฏผลนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มีผลคะแนนทดสอบรายวิชาเต็ม 100 คะแนน จำนวน 3 ราย ดังนี้  เด็กชายกรัณ  คล้ำชื่น ผลคะแนนการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษได้ 100 คะแนนเต็ม  เด็กหญิงญาณภัทร จินะปัน  และเด็กหญิงรวินทร์  สุภสีมากุล ผลคะแนนการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ได้ 100 คะแนนเต็ม “เด็กเก่ง” ที่ควรได้รับการยกย่องและชื่นชม  และ  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ฝากขอบคุณไปยังผู้บริหารสถานศึกษา นายศักดิ์  สิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์  นายแสน  รุ่งเรือง ครูผู้สอนประจำรายวิชาภาษาอังกฤษ  นายยุทธศาสตร์  ยาปัน ครูผู้สอนประจำรายวิชาคณิตศาสตร์ และคุณครูผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ขอชื่นชมและขอขอบคุณความมุ่งมั่นตั้งใจ ทุ่มเทและเสียสละ ที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จในวันนี้  และได้ฝากชื่นชมและขอบคุณยังทุกโรงเรียนที่มีผลคะแนนเป็นไปตามเป้าหมาย และส่งกำลังใจให้สำหรับโรงเรียนที่อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในปีนี้ ก็ขอให้ทุกท่านได้ร่วมมือ ร่วมใจ เพื่อเป้าหมายของความ สำเร็จในปีต่อไป