สพฐ. ประกาศแนวปฏิบัติการยื่นคำร้องขอใบสำคัญทางการศึกษา ในสถานการณ์โควิด-19 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 26 มีนาคม 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การยื่นคำร้องขอใบสำคัญทางการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้การดำเนินการขอใบสำคัญทางการศึกษา เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีเนื้อหา ดังนี้

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 ส่งผลกระทบต่อการให้บริการยื่นคำร้องขอใบสำคัญทางการศึกษา ได้แก่ การขอใบเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ การขอใบเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศ (เปรียญธรรม 5 ประโยค) การขอใบแทนใบเทียบวุฒิการศึกษา การขอหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 5 / เปรียญธรรม 6 ประโยค เป็นภาษาอังกฤษ และการขอใบแทนประกาศนียบัตร (เฉพาะส่วนกลาง) ซึ่งโดยปกติผู้รับบริการต้องติดต่อยื่นคำร้องด้วยตนเอง (Face to Face) เพื่อให้เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ หรือชักประวัติการศึกษาก่อนการดำเนินการออกเอกสาร ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดหรือการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนเป็นการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรในสังกัดและผู้รับบริการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงให้ผู้รับบริการดำเนินการยื่นคำร้องขอใบสำคัญทางการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้รับบริการสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1) ยื่นคำร้องโดยบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์สำนักทดสอบทางการศึกษา htps://srei.obec.go.th พร้อมสแกนเอกสารหลักฐานแนบในระบบ หรือ

2) ดาวน์โหลดแบบคำร้องจากเว็บไซต์สำนักทดสอบทางการศึกษา https://srei.obec.go.th กรอกข้อมูลในแบบคำร้อง พร้อมสแกนเอกสารหลักฐานแนบส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – mail) : srei.bet@gmail.com หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ สำนักทดสอบทางการศึกษา อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

3) ชำระเงินค่าธรรมเนียม โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิน จากเว็บไซต์สำนักทดสอบทางการศึกษา https://srei.obec.go.th ส่งหลักฐานการชำระเงินลงในระบบ หรือ ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – mail) : srei.bet@gmail.com

4) ศึกษารายละเอียดจากเอกสารแนวปฏิบัติการยื่นคำร้องขอใบสำคัญทางการศึกษาที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ และจัดเตรียมเอกสารประกอบให้ครบถ้วน ในกรณีที่หลักฐานไม่ครบถ้วนในเบื้องต้นจะไม่สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด

5) ให้ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารแล้ว หากข้อมูลยังไม่ครบถ้วนชัดเจนจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับบริการอีกครั้ง

ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักทดสอบทางการศึกษา โทร. 0 2288 5789-92 เว็บไซต์ https://srei.obec.go.th

 

 

ศนท.สพฐ./ รายงาน