สพป.ลพบุรี เขต 1 > ประชุมทีมบริหาร สพป.ลพบุรี เขต 1 กรณีพิเศษ ครั้งที่ 4/2563 เพื่อร่วมวางแผนแนวทางการถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 15.00-16.30 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมการประชุมทีมบริหาร สพป.ลพบุรี เขต 1 กรณีพิเศษ ครั้งที่ 4/2563 เพื่อร่วมวางแผนแนวทางการถือปฏิบัติตามข้อราชการ จำนวน 2 ฉบับ คือ ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี เรื่อง มาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดภายในจังหวัดลพบุรีของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และโรงแรม ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563 ซึ่งต้องนำมาถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด 8 ข้อหลัก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ..นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)