“ คนดีศรี สพม.32 ” ประจำปี พ.ศ. 2563

วันนี้ (27 มีนาคม 2563 ) เวลา 09.00 น. นายรณชัย  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มอบเกียรติบัตรผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “ คนดีศรี สพม.32 ” ในโครงการ “คนดีศรี สพม.32” ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานดีเด่นให้ปรากฏ ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตน พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน หน่วยงานและสาธารณชน

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา 38ค (2) และ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 16  คน