สพม.20 ประชุมบุคลากรด้วยโปรแกรม Hangouts Meet ครั้งที่ 2 /2563

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563  ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประชุมบุคลากรในสังกัดผ่านระบบทางไกล Video Conference ด้วยโปรแกรม Hangouts Meet ครั้งที่ 2 เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของบุคลากรในสังกัด ในเดือนเมษายน 2563 เพื่อให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานนอกสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  ทั้งนี้ได้นำเทคโนโลยี มาใช้ในการประชุม โดยเป็นการประชุมผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์  โดยบุคลากรไม่ต้องเข้าห้องประชุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)