สนามเด็กเล่นระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี สนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคราชสีมา  เขต  5  ขอขอบพระคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  ที่ได้บริจาคเงินเพื่อสาธารณประโยชน์  ปีงบประมาณ 2563  ตามโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่นระดับปฐมวัย เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ใช้สนามเด็กเล่นในการเรียนรู้เสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญาต่อไป
ตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  ได้บริจาคเงินเพื่อสาธารณประโยชน์  ปีงบประมาณ  2563  ตามโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่นระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี  เมื่อวันที่  23  กันยายน  2562  จำนวนเงิน  300,000.- บาท  (สามแสนบาทถ้วน)  ใช้ในการก่อสร้างสนามเด็กเล่นแบบปิด ขนาด 12×13 เมตร มีหลังคา พร้อมอุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับนักเรียน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่น ที่เป็นแหล่งเรียนรู้พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาสำหรับเด็กระดับปฐมวัย  และปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ  อำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและชุมชน  เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 
เมื่อวันที่  30  ตุลาคม  2562  นางสาวทานตะวัน  กิ่งโคกกรวด  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี  ได้เข้ารับมอบเช็คของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล บริจาคเงินเพื่อสาธารณประโยชน์  ตามโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่นระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี  จำนวนเงิน 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) มอบโดย นายวิเชียร  จันทรโนทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมเปรมติลสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อดำเนินการตามโครงการฯ ต่อไป
 
บัดนี้  ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่นระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี  ซึ่งได้ก่อสร้างสนามเด็กเล่นแบบปิด ขนาด 12×13 เมตร มีหลังคา พร้อมอุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับนักเรียน ตามวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์การบริจาคเงินเพื่อสาธารณประโยชน์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  ให้ทราบโดยทั่วกัน  และทางโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคราชสีมา  เขต  5  ขอขอบพระคุณท่านมา ณ  โอกาสนี้ด้วย