สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 31 มีนาคม 2563 นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย นายปรีชา ทัพใหญ่ นายวสันต์ ปานทอง และผู้อำนวยการกลุ่ม ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทางไกลผ่านระบบ Video Conference โดยมีวาระการประชุมดังนี้ มาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ การบริหารงานการเงิน การเลื่อนขั้นเงินเดือน ผลการสอบ O-NET RT การนำผลการสอบไปใช้วางแผนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน