สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี สังกัด สพฐ.

วันที่ 31 มีนาคม 2563 ดร.สุมล ชุมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (รอง ผอ.สพป.นศ.3) ประธานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี สังกัด สพฐ. พร้อมด้วยคณะกรรมการ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามองค์ประกอบ/ตัวชี้วัดที่กำหนด จำนวน 10 รายการ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งโชน โรงเรียนบ้านหนองบัว โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ โรงเรียนวัดท่าเสม็ด และโรงเรียนวัดท่าสะท้อน อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช