สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อชี้แจงนโยบาย ข้อราชการ และการดำเนินงานของ สถานศึกษาในสังกัด ด้วยระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านช่องทาง Facebook Live ของสำนักงานเขตฯ ออกอากาศ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ตามนโยบาย มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของภาครัฐ