สพม.32 ประชุมผบ.สถานศึกษาผ่านระบบทางไกล

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ อาคารมัธยม 1 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดผ่านระบบทางไกล (Vedio Conference) โดยนายรณชัย สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายศุภชัย  ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา 66 โรง และผู้เกี่ยวข้องโดยมีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจ ดังนี้
1.1 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วย

  • วาระการนำเสนอของผู้อำนวยการกลุ่ม
  • มติ ครม.
  • ประกาศ ศธ.
  • ประกาศ สพฐ.
  • การใช้เทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงานที่บ้าน
  • การดูแลครูและนักเรียนที่ติดไวรัสโคโรนา และผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง

1.2 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

สามารชมย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com/ssbr32   ทางช่อง Youtube สถานีข่าว สพม.32