สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เข้ม ๖ มาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-๑๙

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เข้ม ๖ มาตรการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ นำโดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายประสิทธิ์ พิเศษ รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้วาง ๖ มาตรการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑      โดยการปรับลดจำนวนบุคลากรในการปฏิบัติงาน เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติของบุคลากรในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ดังนี้                                                                        ๑. ให้บุคลากรทุกคน และผู้มาติดต่อราชการต้องสวมหน้ากากอนามัย                                                                                      ๒. ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ก่อนเข้า-ออก สำนักงานทุกครั้ง                                                                                                ๓. ตรวจอุณหภูมิร่างกาย ผู้เข้า-ออก สำนักงานทุกคน (เปิดใช้ประตูเดียว)                                                                                    ๔. ให้บุคลากรจับคู่สลับกันมาปฏิบัติงานและบางส่วนปฏิบัติงานที่บ้าน ผ่านระบบ My-Office                                                            ๕. ให้แต่และกลุ่ม/หน่วย จัดที่นั่งปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการ ให้มีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า ๑ เมตร                                              ๖. การลงเวลาปฏิบัติราชการ ให้บุคลากรแต่ละคนเตรียมปากกามาเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสอุปกรณ์ร่วมกัน