สพม.39 ร่วมประชุมทางไกล “การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาสมรรถภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (HRDC)”

วันที่ 1 เมษายน 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ,บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบศูนย์ HRDC ร่วมประชุมทางไกล “การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาสมรรถภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 ผ่านศูนย์ HRDC” โดยมีหัวข้อในการประชุมที่น่าสนใจ อาทิ สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่กระทรวงศึกษาธิการคาดหวัง นโยบายการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา แนวทางการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา การใช้ National Learning Platform ในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการงบประมาณ เป็นต้น โดยศูนย์ HRDC   จะพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 185 ศูนย์ ในโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ทั่วประเทศมีการวางแผนว่าปีนี้จะดำเนินการในระยะแรกจำนวน 82 ศูนย์ แล้วจึงดำเนินการระยะที่สองในศูนย์ที่เหลือต่อไป