การปรับลดเวลาและวันทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 การทดสอบการใช้งาน Application Hangouts Meet by Google

วันที่  1 เมษายน  2563  ดร.สุพล  จันต๊ะคาด  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1     

การปรับลดเวลาและวันทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 การทดสอบการใช้งาน Application Hangouts Meet by Google
วันที่ 1 เมษายน 2563 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร
เขต 1 ได้กำหนดมาตรการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปรับลดเวลาและวันทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โดยให้บุคลากรในสังกัดสับเปลี่ยนหมุนเวียนวันมาทำงาน ในการทดสอบการใช้งาน Application Hangouts Meet by Google โดยมีนายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัดทุกท่าน เข้าร่วมประชุมรับฟังผ่าน Line Application Hangouts Meet by Google เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 จะดีขึ้น

ได้กำหนดมาตรการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การปรับลดเวลาและวันทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต  โดยให้บุคลากรในสังกัดสับเปลี่ยนหมุนเวียนวันมาทำงาน  ในการทดสอบการใช้งาน Application Hangouts Meet by Google  โดยมีนายทินกร  หมวกแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต  1  ดร.อรชร  ปราจันทร์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร   เขต  1  ดร.ทวีศักดิ์  พรหมพินิจ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต  1  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์  และบุคลากรในสังกัดทุกท่าน  เข้าร่วมประชุมรับฟังผ่าน Line  Application Hangouts Meet by Google  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019  COVID-19 จะดีขึ้น