ยุพราชวิทยาลัย สพม.34 ผลิตหน้ากากป้องกันเชื้อ FaceShield แบบโครงพลาสติก

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  สังกัด สพม.34 ผลิตหน้ากากป้องกันเชื้อ FaceShield แบบโครงพลาสติก

โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การช่วยเหลือดูแลของ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยการนำของนายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้ทำการผลิตหน้ากากป้องกันเชื้อ FaceShield แบบโครงพลาสติก ด้วยระบบการผลิตจากเครื่อง 3D Printer ของ Fabrication Lab เพื่อจะนำไปบริจาคให้ โรงพยาบาลที่ต้องการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีตัวแทนหน่วยงานโรงพยาบาลต่าง ๆ ขอรับการช่วยเหลือมาเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อนำชุดอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานควบคุม ตรวจคัดกรองและการรักษาพยาบาลประชาชนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค CoVid-19 โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไปร่วมบริจาควัสดุ อุปกรณ์ในการผลิต และบริจาคงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อีกด้วย