9 ร.ร.สังกัด สพป.ชม.2 ผ่านการพิจารณาโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม จ.เชียงใหม่ รุ่นที่ 2

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/253 วันที่ 2 เมษายน ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้อำนวยการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 1-6,  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมมศึกษา 34  รวมทั้งนายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยพิจารณาให้ 9 โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ผ่านเข้าร่วมโครงการโรงเรียนนำร่องโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม จ.เชียงใหม่ รุ่นที่ 2

การประชุมครั้งนี้ สืบเนื่องจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ มีการรับสมัครโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี(สสวท.) โดยมีการนำเสนอรายงานความคืบหน้าของโครงการในรุ่นที่ 1 ต่อประธาน และมีการพิจารณาโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 2

ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 1 จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 2.โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 3.โรงเรียนบ้านหนองปลามัน 4.โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด 5.โรงเรียนพร้าวบูรพา  ในวันนี้เป็นการพิจารณาโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วม โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่ 2 จำนวน 9 โรงเรียนได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านต้นรุง 2.โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 3.โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 4.โรงเรียนบ้านสะลวงนอก 5.โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 6.โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 7.โรงเรียนบ้านพระนอน 8.โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 9.โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม  ซึ่งผลการพิจารณาในที่ประชุมมีมติให้ทั้ง 9 โรงเรียน ผ่านเข้าร่วมโครงการฯ ในรุ่นที่ 2 ซึ่งจะดำเนินการในปีการศึกษา 2563 ต่อไป