++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)+++

<<<<วันศุกร์ ที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)    ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2563 )   เพื่อให้การบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการในเรื่องการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เป็นธรรม โปร่งใส  และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติราชการตามมาตรฐานตำแหน่ง  ณ  ห้องประชุม 1   ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 +++ธีรธิดา  พรหมมาแบน ภาพ/ข่าว+++++

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน