สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางในการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

วันพฤหัสบดีที่  ๒  เมษายน  ๒๕๖๓  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ได้ดำเนินการวางมาตรการและแนวทางในการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)   โดยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ   เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา และผู้มาติดต่อราชการ   ณ สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ทั้งนี้  ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิฮุก  ๓๑  นครราชสีมา