สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 รอบ 1 ปี

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 รอบ 1 ปี

       นายรตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) ในฐานะประธานกรรมการ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา นายจำเนียร ไตรมาตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) คณะกรรมการ ร่วมประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ครั้งที่ 2 รอบ 1 ปี วันที่ 7 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ชุดที่ 1 จำนวน 3 ราย  ได้แก่ 1) นายชีวัน อนัญญาวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่างิ้ว 2)นายอินทร ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางแดง 3)นายศักดิ์ดา เปลี่ยนเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพเสด็จวิทยา
ในการนี้ คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะในการนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สู่การดำเนินงานของโรงเรียน มีกระบวนการ มีนวัตกรรมในเชิงบริหาร นำไปสู่ผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม นำผลการดำเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด เป็นข้อมูลพื้นฐานไปสู่การพัฒนาการศึกษาต่อไป