สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๘ เมษายน  ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นายปริญญา นวลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นายอำนาจ วิชยานุวัติ (ผู้รับข้อตกลง)กับนายปริญญา นวลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผู้ให้ข้อตกลง) โดยนายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ (ผู้ได้รับมอบหมาย) ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ รายนายปริญญา นวลรักษา เพื่อการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม WAR ROOM TECS สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒