โรงเรียนบ้านบกห้อง ปลื้มผลโอเน็ตนักเรียนชั้น ป.6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยทุกวิชา ได้เป็นอันดับ 2 ของ สพป.กระบี่ เป็นปีที่ 2

นายวีระกุล  กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบกห้อง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2562  ของนักเรียนชั้น ป.6 ของโรงเรียนบ้านบกห้อง  ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้  คือ วิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์  พบว่า ภาพรวมคะแนนเฉลี่ย ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงขึ้นกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มวิชา  ดังนี้  วิชาภาษาไทย  ได้ 57.50 คะแนน  สูงกว่าระดับประเทศ  8.43 คะแนน  วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 49.00 คะแนน สูงกว่าระดับประเทศ 16.10 คะแนน  วิชาวิทยาศาสตร์  ได้ 40.25 คะแนน  สูงกว่าระดับประเทศ 4.70 คะแนน  วิชาภาษาอังกฤษ ได้ 43.00 คะแนน สูงกว่าระดับประเทศ 8.58 คะแนน เฉลี่ยภาพรวม 47.44 คะแนน เพิ่มขึ้น 9.45 คะแนน และสูงเป็นอันดับ 2  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นปีที่ 2
นายวีระกุล ยังกล่าวอีกว่า รู้สึกดีใจ และปลื้มใจมาก ที่สามารถทำคะแนนเพิ่มขึ้นทุกวิชา    และได้คะแนนสูงเป็นอันดับ 2 เป็นปีที่ 2 จากโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 208 โรง ถึงแม้จะเป็นเพียงโรงเรียนเล็ก ๆ  ที่มีนักเรียนเพียง 90  คน  แต่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนของโรงเรียนทุกคน   รวมถึงผู้ปกครองที่ดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี   ขอขอบคุณทุกความร่วมมือร่วมใจกันของผู้ปกครองนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนทุกคนอีกครั้งหนึ่ง