สพม.3 ออกมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

วันที่ 7 เมษายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยนายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้ออกมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) โดยได้รับปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรทั้งหมด เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563) โดยให้ดำเนินการ ดังนี้ จัดบุคลากรสลับหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ จำนวน 25% ของบุคลากรในกลุ่ม รวมทั้งกำหนดวิธีการ/วัน ที่ชัดเจนและเหมาะสมในการมอบหมายงานให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้านพัก โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ My Office อีกทั้งส่งเสริมการใช้ระบบอินเทอร์เนตในการปฏิบัติงาน เช่น การประชุมทางไกล การเสนองานผ่านระบบ My Office การบันทึกงานผ่าน Drive ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ โดยบุคลากรทุกคนต้องเปิดเครื่องสื่อสารและต้องสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา ซึงหากมีการเสนองานเป็นเอกสาร บุคลากรที่รับผิดชอบ เสนองานด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ตลอดจนให้จัดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่คัดกรองและจัดเจ้าหน้าที่วัดอุณหภูมิ ทางเข้า-ออก/ ประตูอาคารสำนักงานฯ ทำความสะอาดห้องน้ำเป็นระยะ ๆ ติดประกาศเตือนการสวมหน้ากากอนามัยที่หน้าห้องทำงาน ตลอดจนใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ/ผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมตั้งแต่ ร้อยละ 70 ขึ้นไป เตรียมเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง น้ำยาทำความสะอาด ถังขยะอันตราย ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ติดสติกเกอร์สีเพื่อจำแนกผู้ที่ผ่านการคัดกรองในแต่ละวันก่อนไปทำงานควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลเพื่อใช้สำหรับตนเองและเพื่อนร่วมงานหากสังเกตเห็นเพื่อนร่วมงานมีอาการไอ จาม ผิดปกติ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ภาพ/ข่าว: น.ส.กมลลักษณ์ ลอยพูน ปชส.สพม.3