MOU ระหว่างเลขา สพฐ. กับรองผู้อำนวยการ สพป.ระยอง เขต ๒

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ผ่านระบบ Video Conference ระหว่าง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง จำนวน ๒ ราย คือ นายกัมพล เจริญรักษ์ และนายอภิชัย ธิณทัพ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒