สพป.ลพบุรี เตขต 1 > ดำเนินการตามประกาศมาตรการด้านอาคารสถานที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าส 20109 (COVID-19) ด้วยตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ปิดประตูเข้า-ออกทางเข้าเดียว

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 06.30-08.30 น. >>นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ตรวจการดำเนินการตามประกาศมาตรการด้านอาคารสถานที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าส 20109 (COVID-19) ด้วยตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และรับสติ๊กเกอร์สี ติดไว้ที่หน้าอกเสื้อ เพื่อแสดงตนว่าผ่านการคัดกรองแล้ว ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 (เป็นวันแรก) ตั้งแต่เวลา 06.30 – 17.30 น. ณ บริเวณประตูเข้า-ออกทางเข้าเดียว (ประตูป้อมยาม) โดยขอความร่วมมือกับบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพรร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าส 20109 (COVID-19) ..นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)