สพป.ลพบุรี เขต 1 > ประชุมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (เด็กชายเมฆา ปานสอาด ระดับปฐมวัย อนุบาลปีที่ 1)

วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. >>นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 และ ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (เด็กชายเมฆา ปานสอาด ระดับปฐมวัย อนุบาลปีที่ 1) เพื่อทราบเรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1..นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)