สพป.ลพบุรี เขต 1 > พิธีมอบประกาศนียบัตรสถานศึกษาในสังกัดที่ได้ผลการสอบ O-net ของนักเรียนเต็มร้อยคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตและระดับชาติและพิธีมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดตั้งชื่อรายการ การประชุมทางไกล ของ สพป.ลพบุรี เขต 1

วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 07.30 น. >> นายณรงค์ ขุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ทั้ง 2 ท่าน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรสถานศึกษาในสังกัดที่ได้ผลการสอบ O-net ของนักเรียนเต็มร้อยคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตและระดับชาติ ให้แก่

  1. นายจารึก ขึ้นทันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
  2. นายสุชิน ตุลาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

และพิธีมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดตั้งชื่อรายการ การประชุมทางไกล ของ สพป.ลพบุรี เขต 1

  1. นางวารุณี รักงาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศฯ ซึ่งได้รับเงินรางวัลของเขต 500 บาท รองศุภศิษฏ์ สมทบให้อีก 500 บาท รวมเป็น 1,000 บาท ผู้ชนะเลิศ จึงขอมอบให้เป็นเงินกองกลางของกลุ่มนิเทศฯ ต่อไป ณ บริเวณด้านหน้าซุ้มพระประจำ สพป.ลพบุรี เขต 1 ..น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : รายงาน/นางสาวณิชารีย์ บุญประเสริฐ ลูกจ้างชั่วคราว : ถ่ายภาพ..
Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)