สพฐ. MOU รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

วันที่  8  เมษายน  2563  ดร.สุพล   จันต๊ะคาด  ผอ.สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  พร้อมด้วย  ดร.อรชร  ปราจันทร์ รองผอ.สพป.กำแพงเพชร  เขต 1  ดร.ทวีศักดิ์  พรหมพินิจ  รองผอ.สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  ร่วมประชุมผ่านระบบ Video  Conference    ในการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1 ซึ่ง ดร.สุพล  จันต๊ะคาด  ผอ.สพป.กำแพงเพชร  เขต  1 ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงที่ได้รับมอบหมายจาก  ดร.อำนาจ  วิชยานุวัติ  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้รับข้อตกลงดร.อรชร  ปราจันทร์  รองผอ.สพป.กำแพงเพชร  เขต 1  ดร.ทวีศักดิ์  พรหมพินิจ  รองผอ.สพป.กำแพงเพชร  เขต  1 ผู้ให้ข้อตกลง  ณ  ห้องประชุม Video  Conference  ชั้น  3  อาคาร  1  สพป.กำแพงเพชร     เขต  1

สพฐ. MOU รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1