สพม.39 ร่วมประชุมทางไกลการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท สังกัด สพฐ.

วันที่ 8 เมษายน 2563  ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39,ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และนายวณัฐพงศ์ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมประชุม Video Conference การลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ผู้รับข้อตกลง) กับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ผู้ให้ข้อตกลง) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ผู้ได้รับมอบหมาย) พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ(Coaching) และการประเมิน(Evaluation) โดยมีดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน เข้าร่วมการประชุมในครั้ง ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39