สพม.3 จัดประชุม PLC ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยนายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้มอบหมายให้ ดร.อมรรัตน์ โสภารัตน์ รองผู้อำนวยการ สพม.3 เป็นประธานการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ร่วมกับศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพม.3 จำนวน 15 คน ตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาร่วมกันนำเสนอจุดเน้นของปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งมีหัวข้อการประชุม 2 ประเด็น คือ 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2. นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และได้ร่วมกันคิดกำหนดรูปแบบการนิเทศ ปฏิทินการนิเทศ และพัฒนาเครื่องมือการนิเทศ ร่วมกันวางแผนและกำหนดปฏิทินสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในครั้งต่อไป